NedirTv

En Yeni Video

Nedirtv Söyleşileri - Mevlüt Dinç Röportajı Ýzle0 yorum2 beðeni15253 izlenme
Nedirtv Söyleşileri - Mevlüt Dinç Röportajı

Kariyer Mimarı

Duyurular


Tüm Duyurularý Göster

Hakkýnda

nedirtv?com olarak, hýzla geliþmekte olan yazýlým teknolojilerine daha hýzlý ayak uydurabilmek için Türkçe içerikli görsel materyaller hazýrlamak ve bu materyalleri, araþtýrmak, kendini geliþtirmek ve bilgiye ulaþmak isteyen herkese en iyi bir þekilde sunmak amacýyla yola çýktýk. 2005 yýlýnda ilk adýmlarýný attýðýmýz ve test yayýnlarýna baþladýðýmýz nedirtv?com, 2006 yýlýnda resmi olarak yayýn hayatýna baþlamýþtýr. 2008 yýlýnda ise yapýlan altyapý düzenlemeleri ve geliþtirmeleriyle 2.0 sürümü ile yayýn hayatýna devam etmektedir.

Ülkemizde geliþen internet baðlantý hýzlarý ile artýk internetten boyutu yüksek videolarý ve dosyalarý indirmek, izlemek bile çok kýsa zaman sürebiliyor. Bu sayede, editör ekibimizin .NET teknolojileri ve Microsoft ürünleri ile ilgili hazýrladýðý videolarla yazýlým teknolojilerini daha yakýndan takip edebilecek, artýk sadece okuyarak deðil, izleyerekte öðrenebileceksiniz. "Bilgi paylaþtýkça büyür" sloganý ile yýllardýr süregelen birçok çalýþmanýn ardýndan, nedirtv?com olarak "Bilgi paylaþtýkça ve izledikçe büyür" sloganý ile bu yola çýkarak, yazýlým sektöründe önemli bir yapý taþý olmayý hedefliyoruz.

Uður UMUTLUOÐLU
nedirtv?com Topluluk Lideri